کارگاه فیزیک اقتصاد

فیزیک اقتصادی، حوزه‌ای پایه و مهم در مطالعات اقتصادی است که با استفاده از اصول و مفاهیم فیزیکی به تحلیل و بررسی رفتارهای اقتصادی و توزیع و استفاده از منابع مالی در جامعه می‌پردازد. در واقع، فیزیک اقتصادی با سنجش، مدل‌سازی و مطالعهٔ پدیده‌های اقتصادی به دقت بیشتری کمک می‌کند و این تحلیلات به طور […]